THƯỢNG CÚNG

Ngày tháng Tên
2021/03/24 Giới Định Chân Hương Nghe Tải xuống
2021/03/24 Nam Mô Linh Sơn Phật Bồ Tát Nghe Tải xuống
2021/03/24 Nam Mô Dược Sư Phật, Quán Đảnh Chân Ngôn Nghe Tải xuống
2021/03/24 Phật Quang Phổ Chiếu, Tâm Kinh Nghe Tải xuống
2021/03/24 Di Đà Đại Tán Nghe Tải xuống
2021/03/24 Hồi Hướng Nghe Tải xuống
2021/03/24 Cúng Phật Hoàn Mãn Nghe Tải xuống
Ngày tháng Tên

行事曆

Designed by ACubeDT