DUYÊN KHỞI

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

 

Vào năm 1994, có vài vị thiện tri thức cư trú tại Úc Châu sau khi được giới thiệu pháp bảo của lão pháp sư Tịnh Không đã bắt đầu mỗi tuần định kỳ tập hợp cùng nhau nghe băng giảng của sư phụ thượng nhân, đồng thời cùng cộng tu niệm Phật chia sẽ Phật pháp. Khi số người tham dự tăng dần, có một đồng tu phát tâm cung cấp chỗ thích hợp có thể dung nạp nhiều người đến cộng tu khiến mọi người có chỗ cố định an tâm tu học. Cùng khuyến khích giữ gìn một lý niệm chung: “Nhất môn tinh chuyên, niệm Phật cầu sanh Cực Lạc”.

Việc tập hợp cộng tu niệm Phật khiến mọi người trưởng thành tiến bộ cảm thấy vô lượng pháp hỷ, nên có vài vị đại diện qua Đài Loan thỉnh mời Sư phụ thượng nhân đến Úc Châu hoằng pháp. Cùng năm ấy, Sư phụ, Hàn Quán trưởng và Pháp sư Ngộ Đạo cùng nhau đến Úc Châu khiến các đồng tu vui mừng thuê địa điểm thỉnh mời sư phụ khai thị, lúc bấy giờ thính chúng có hơn mấy trăm người ngồi đầy cả hội trường lắng nghe pháp ngữ, vô cùng thù thắng. Sau pháp hội, Pháp sư Ngộ Đạo tạm thời lưu lại Úc Châu hướng dẫn đồng tu về các nghi thức và quy tắc đạo tràng. Sau đó vài tháng, Pháp sư Ngộ Hạnh đích thân qua hướng dẫn Pháp khí phạn bối âm, từ đó chính thức lập khóa trình cộng tu cố định vào mỗi tuần thứ Bảy.

Do sự nhiệt tình tham dự cộng tu của nhiều người nên mọi người khẩn thiết hy vọng có được một đạo tràng cố định. Dưới sự lãnh đạo của pháp sư Ngộ Hạnh tích cực phát tâm đóng góp tìm địa điểm để thành lập Học Hội, sau khi tìm được vài địa điểm liền trình lên và thỉnh mời Sư phụ cùng Hàn Quán trưởng đích thân qua Úc, sau cùng quyết định chọn địa chỉ hiện tại, trải qua tu sửa xong bắt đầu dọn vào sử dụng.

行事曆

Designed by ACubeDT