THÔNG BÁO

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

 

Năm nay thiên tai nhân họa dịch bệnh không ngừng xảy ra, Chúng ta nhờ Phật, Bồ tát gia hộ, uy đức của Sư phụ thượng nhân gia trì và sự nổ lực chăm sóc của chính Phủ Úc Châu mà được sống bình an.

Thỉnh cầu Đồng tu lấy tâm cảm ân hóa thành sức mạnh chân thành niệm Phật, nối tiếp tinh thần nổ lực niệm Phật trước đây, tiếp tục niệm Phật hồi hướng nguyện cầu thế giới tiêu tai miễn nạn, dịch bệnh tiêu trừ và kỳ nguyện Sư phụ thượng nhân vãng sanh Tây phương, thượng phẩm thượng sanh, thừa nguyện tái lai, phổ độ Chúng sanh.

Đạo tràng hưởng ứng hoạt động mỗi ngày niệm Phật 10 ngàn câu Phật hiệu của Tịnh Tông Học Viện, Học Hội thay đổi số lượng niệm Phật mỗi tuần 50.000 ~ 70.000 câu, tùy theo thời gian và khả năng của mỗi người.

Quý vị có thể đến Văn phòng lấy hoặc tải trên mạng của Học Hội bảng ghi số niệm Phật, tuần cuối của mỗi tháng giao lại cho Văn phòng hoặc email đến Học Hội, Đạo tràng sẽ tổng hồi hướng và đốt.

Thỉnh cầu Quý vị Đồng tu nhiệt tình tham dự, tự lợi lợi tha.

 

(Bấm vào tải Bảng niệm Phật)

行事曆

Designed by ACubeDT