THÔNG BÁO

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

 

Năm nay thiên tai nhân họa dịch bệnh không ngừng xảy ra, Chúng ta nhờ Phật, Bồ tát gia hộ, uy đức của Sư phụ thượng nhân gia trì và sự nổ lực chăm sóc của chính Phủ Úc Châu mà được sống bình an.

Thỉnh cầu Đồng tu lấy tâm cảm ân hóa thành sức mạnh chân thành niệm Phật, nối tiếp tinh thần nổ lực niệm Phật trước đây, tiếp tục niệm Phật hồi hướng nguyện cầu thế giới tiêu tai miễn nạn, dịch bệnh tiêu trừ, Sư phụ thượng nhân pháp thể an khang, thường trụ thế gian phổ độ Chúng sanh.

Đạo tràng hưởng ứng hoạt động mỗi ngày niệm Phật 10 ngàn câu Phật hiệu của Tịnh Tông Học Viện, Học Hội thay đổi số lượng niệm Phật mỗi tuần 50.000 ~ 70.000 câu, tùy theo thời gian và khả năng của mỗi người.

Quý vị có thể đến Văn phòng lấy hoặc tải trên mạng của Học Hội bảng ghi số niệm Phật, tuần cuối của mỗi tháng giao lại cho Văn phòng hoặc email đến Học Hội, Đạo tràng sẽ tổng hồi hướng và đốt.

Thỉnh cầu Quý vị Đồng tu nhiệt tình tham dự, tự lợi lợi tha.

 

(Bấm vào tải Bảng niệm Phật)

 

THÔNG  BÁO

Trụ trì Đạo tràng của chúng ta pháp sư Ngộ Hạnh thấy toàn Thế giới đang lâm vào tình trạng khổ đau của tai nạn dịch bệnh. Nên đặc biệt chỉ thị trong tháng 7 âm lịch mỗi tuần pháp hội Tam Thời Hệ Niệm có cúng thêm Tiêu Diện Đại Sĩ. Đem công đức hồi hướng cho pháp giới Chúng sanh tiêu tai miễn nạn, bịnh dịch sớm tiêu trừ.

Ngoài ra Đạo tràng còn quyết định bắt đầu từ thứ năm tuần này làm thêm liên tiếp 3 lần mỗi chiều thứ năm như sau:

Ngày 19/08, 26/08 và ngày 02/09

Thời gian: Từ 1pm đến 6:30 pm

Ngoài ra ngày 22/8/21 ( rằm tháng bảy lễ Trung Nguyên ) cũng có pháp hội Tam thời hệ niệm.

Kính mời quý Đồng tu nhiệt tình vì bịnh dịch và chúng sanh khổ nạn mà nhiệt tình đến tinh tấn niệm Phật.

行事曆

Designed by ACubeDT