PHẬT THẤT BỐN MÙA

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

 

Thuyết minh về sinh hoạt khóa trình trong Phật thất 

Tuân thủ lý niệm của Đạo Sư, bổn Hội thường niên tổ chức cộng tu. Từ năm 2002 bắt đầu Phật thất đầu tiên đến nay nhờ sự hộ trì của tứ chúng đệ tử và thập phương nhiệt tình tham dự. Nên việc cộng tu niệm Phật của bổn Hội luôn duy trì mỗi năm bốn kỳ theo bốn mùa Xuân, Hạ, Thu và Đông, mỗi kỳ là bảy tuần. Tịnh Tông Học Hội lấy việc niệm Phật làm chủ yếu, nghe pháp là phụ. Riêng Tịnh Tông Học Viện thì lấy việc nghe kinh làm chính, niệm Phật làm phụ. Học Hội, Học Viện tuy mỗi bên có sự chú trọng khác biệt nhưng đều nhấn mạnh việc giải hành đi đôi, bất luận từ môn nào đi vào trước, giải môn và hành môn đều tương trợ lẫn nhau. Thập phương đồng tu sau khi đến Học Hội tham dự bảy tuần Phật thất, nếu còn thời gian vẫn có thể lên Học Viện trên núi nghe giảng kinh; hoặc sau khi lên núi nghe giảng kinh xong, Học viên vẫn có thể xuống núi đến Học Hội tham dự Tinh Tấn niệm Phật, giải hành song đôi hai mặt đều được viên mãn trở về nhà.

 

PHẬT THẤT NĂM 2022 TẠM NGƯNG  

 

Lịch Trình Phật Thất năm 2021

                       

                           Phật thất mùa Hè:        

                        Phật thất mùa Thu:     

                        Phật thất mùa Đông:   

                        Phật thất mùa Xuân:   

 

Thời  Khóa  Biểu

(表格可左右滑動)

Buổi sáng

 5:30 - 7:00

 Công khóa sáng, niệm Phật theo địa chung

 9:00 - 10:30

 Niệm Phật cộng tu

 10:45 - 12:00

 Pháp sư giảng pháp hoặc tụng kinh Vô Lượng Thọ

Buổi chiều

 2:00 - 3:30

 Nghe pháp (theo trình độ cá nhân, tự chọn kinh để nghe)

 3:30 - 5:00

 Tự do niệm Phật (kinh hành, lạy Phật hoặc ngồi trên ghế niệm)

Buổi tối

 7:00 - 8:30

 Công khóa tối

 8:30 - 9:30

 Tự do niệm Phật

 

Thời khóa biểu sinh hoạt trong Phật thất

(Bấm vào để tải)

行事曆

Designed by ACubeDT