LÀM THẤT

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

 

Ý NGHĨA LÀM THẤT

 

Đạo tràng vì người chết làm thất siêu độ là căn cứ vào kinh văn của “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện”: Người khi mạng chung trong vòng bảy thất (49 ngày) hoặc tại các ty sở để biện luận về nghiệp quả, khi thẩm định xong thì cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo, trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao thì đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong 49 ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Qua khỏi 49 ngày thì cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo.

Phật pháp nói về nhân quả, lục đạo luân hồi. Nếu một người thật sự nhiếp tâm niệm Phật chắc chắn vãng sanh thế giới Cực Lạc; hoặc lúc còn tại thế làm nhiều việc thiện lớn khẳng định sanh lên cõi Trời. Hai loại người này sau khi qua đời không cần trải qua thân trung ấm, trực tiếp vãng sanh đến cảnh giới thù thắng. Nhưng với một số người thường thân mang nhiều tập khí, nghiệp chướng, sau khi qua đời hoặc đọa xuống tam ác đạo, hoặc đầu thai làm người trở lại, ngoài ra đều phải trải qua thân trung ấm.

Thông thường thân trung ấm là 49 ngày tức là 7 cái thất, thân trung ấm mỗi 7 ngày có 1 lần biến dị sanh tử, tức là mỗi 7 ngày bị 1 lần đau khổ vô cùng, thí dụ như tự sát, chết bất đắc kỳ tử, cứ mỗi 7 ngày phải diễn lại thảm trạng khi chết, lúc này người nhà hoặc quyến thuộc nếu có thể thành tâm vì người chết niệm Phật, tụng kinh, tu bố thí, tu công đức hồi hướng, chẳng những giảm nhẹ sự đau khổ cho người chết còn có cơ duyên giúp họ sanh lên cõi lành hoặc tốt hơn nữa là sanh về thế giới Cực Lạc.

Trong “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” có nói: “Như có người nam cùng người nữ lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây nhiều điều tội ác, sau khi người này mạng chung, hàng thân quyến kẽ lớn người nhỏ vì người chết mà tạo phước lợi làm tất cả việc về Thánh đạo, thì trong bảy phần công đức người chết nhờ được một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến lo tu tạo đó”. Tổng hợp lời dạy trong kinh Địa Tạng cho thấy việc làm thất mang ý nghĩa trọng đại và công đức vô cùng thù thắng, nếu gia đình và thân quyến có thể lấy tâm chân thành vì người chết làm thất sẽ giúp đở người chết thoát ly các thứ khổ nạn được sanh cõi lành, thọ niềm vui thắng diệu và bản thân người nhà được nhiều lợi ích to lớn, bởi vì công đức làm thất, trong bảy phần được hưởng sáu phần, thật là có thể giúp người nhưng cũng là giúp mình.

Đạo tràng mỗi sáng thứ năm trong lúc cộng tu có nhận người ngoài đến làm thất, không thu kinh phí, tuy nhiên để giúp người chết được lợi ích thật sự, người nhà đến xin đăng ký làm thất cần phối hợp quy tắc sau đây:

1. Gia đình thân quyến đến đăng ký làm thất cần lấy tâm cung kính, chân thành đích thân đến đăng ký bài vị.

2. Mỗi ngày cần hoàn thành định khóa (mỗi ngày niệm 1080 câu Phật hiệu). Lực lượng niệm Phật cộng tu rất lớn, tập hợp niệm lực của đại chúng vì người chết làm thất cầu phước, nhất là có sự hiện diện của gia đình quyến thuộc càng có sức mạnh thúc đẩy người chết nổ lực tiến lên để thoát ly mọi thứ khổ nạn, tinh tấn hướng về Thánh đạo.

3. Trong bảy cái thất đều phải đến cộng tu niệm Phật, nếu có việc không đến được có thể mời người nhà hoặc  bạn bè của người chết đến tham dự.

行事曆

Designed by ACubeDT