TAM THỜI HỆ NIỆM

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

 

PHÁP HỘI TAM THỜI HỆ NIỆM 

Thời gian: mỗi tuần thứ bảy 2:10pm - 7:10pm

 

Duyên khởi Phật sự hộ thế tiêu tai Tam Thời hệ niệm           

Trong kinh Phật nói: Nạn lụt là do tham dục, nạn lửa do sân khuể (sân giận), ngu si cảm chiêu nạn gió bão, ngã mạn bất bình cảm chiêu động đất. Mâu thuẫn xung đột, chiến tranh động loạn đều do oan oan tương báo đòi nợ trả nợ, pháp thế gian và Phật pháp đều không rời nhân quả, câu nói “Vạn pháp giai không, nhân quả bất không” là định luật vĩnh hằng bất biến.

Những năm gần đây các nơi trên thế giới dồn dập những thiên tai nhân họa, đều khởi nguồn từ người thế gian truy cầu vật chất sự phát đạt văn minh của khoa học kỷ thuật, khiến cho tài nguyên của địa cầu bị hao tổn trầm trọng, hoàn cảnh thiên nhiên bị phá hủy nặng nề. Nhân và quả đều có tác động quan hệ lẫn nhau, nhân quả là sự tuần hoàn vĩnh viễn, tai nạn có xảy ra hay không, “do ở lòng người”. Nếu tâm con người có thể bỏ ác hướng thiện thì tai nạn có thể hóa giải và đẩy lùi.

Hiện nay Khoa học gia nói đến làn sóng tư tưởng, tư tưởng của người thế gian rất là phức tạp, đặc biệt là tư tưởng tà ác thuộc làn sóng to lớn nhấp nhô không ngừng, người niệm Phật tâm thanh tịnh bình đẳng giác, làn sóng tư tưởng nhìn thấy ổn định hơn.

Từ trường của niệm Phật đường ổn định bình lặng, khi niệm Phật phát ra làn sóng tư tưởng của thanh tịnh bình đẳng giác, có thể làm dịu, cân bằng làn sóng tà ác của người thế gian. Dùng làn sóng tư tưởng tĩnh lặng của chúng ta đột kích những làn sóng tà ác to lớn của thế gian, có thể khiến cho nó bị giảm yếu đi, đây chính là nguyên lý hóa giải tà ác, hóa giải tai nạn. Do đó chúng ta dùng tâm bình khí hòa niệm Phật chắc chắn sẽ có sự giúp đỡ cho việc hòa bình thế giới, sự ổn định của xã hội. Thật sự pháp tâm niệm Phật chính là tự độ độ tha, là cứu kiếp nạn cho thế gian.

Nguyện tứ chúng đồng tu chúng ta trí thành cung kính thành tâm sám hối những nghiệp tội mà đời trước và đời nay đã tạo nổ lực thực hiện lời dạy của Phật Đà. Lấy tâm tinh thần thanh tịnh bình đẳng giác ngộ từ bi, lão thật niệm câu Phật hiệu này. Chúng ta tin sâu nhân của mọi điều lành, chắc chắn sẽ cảm chiêu được quả báo của mọi điều tốt lành. Đại chúng chí tâm thành ý, Phật Bồ Tát chắc chắn tùy thời ứng hiện, cảm ứng đạo giao.

Phật sự Tam thời hệ niệm chủ yếu lấy nhất tâm hệ niệm lục tự hồng danh, nương nhờ sức uy đức gia trì của chư Phật Như Lai, lễ thỉnh vong linh, cô hồn, chúng sanh khổ nạn đến dự thắng hội, nghe pháp, tụng kinh, trì danh, sám hối, phát nguyện, thọ trì Tam quy, hồi hướng lấy Phật pháp thù thắng cúng dường chúng sanh, khiến tâm họ được tỉnh giác, lìa khổ đạt vui, vãng sanh thế giới Cực Lạc.

Đặc biệt trong tháng 7 âm lịch, niệm Phật càng đạt được hiệu quả giải trừ oán kết âm dương lưỡng lợi. Do đó Tịnh Tông Học Hội Úc Châu thành kính tổ chức: “Phật sự Tam Thời Hệ Niệm hộ thế tiêu tai”, kỳ nguyện đồng tu Tịnh Tông phát tâm Bồ đề cùng dự thánh hội. Mong lấy công đức này hồi hướng cho thế giới được hài hòa, quốc thái dân an, chúng sanh trong mười pháp giới lìa khổ đạt vui, đồng sanh Tịnh Độ.

                                       

Tịnh Tông Học Hội Úc Châu

Ngày 28 tháng 03 2019

 

 

 

 

 

行事曆

Designed by ACubeDT