TAM THỜI HỆ NIỆM

Ngày tháng Tên
2021/03/25 Thời 1 - Giới Định Chân Hương Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Phật Hiệu Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Thanh Lương Địa Bồ Tát Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Tâm Kinh Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Tán Liên Trì Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Tán Lư Hương Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Một Nén Hương Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Kinh Di Đà Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Liên Trì Bồ Tát Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Kệ Tán Phật Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Đệ Nhất Đại Nguyện Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Tây Phương Cực Lạc Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Nhất Giả Lễ Kính Chư Phật Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Phật Bảo Tán Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 1 - Vô Thượng Y Vương Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 2 - Kinh Di Đà Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 2 - Kệ Tán Phật Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 2 - Đệ Nhất Đại Nguyện Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 2 - Tây Phương Cực Lạc Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 2 - Pháp Bảo Tán Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 2 - Sám Hối Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 2 - Vô Thượng Y Vương Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 3 - Kinh Di Đà Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 3 - Kệ Tán Phật Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 3 - Đệ Nhất Đại Nguyện Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 3 - Tây Phương Cực Lạc Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 3 - Nhất Tâm Quy Mạng Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 3 - Tăng Bảo Tán Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 3 - Đại Thừa Thường Trụ Tam Bảo Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 3 - Trang Nghiêm Vô Thượng Phật Bồ Đề Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 3 - Di Đà Đại Tán Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thời 3 - Hồi Hướng + Tam Quy Y Nghe Tải xuống
Ngày tháng Tên

行事曆

Designed by ACubeDT