PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

Ngày tháng Tên
2021/04/28 Thế Gian Khổ Có Ai Biết Nghe Tải xuống
2021/04/28 Một Tiếng Phật Hiệu Một Tiếng Tâm Nghe Tải xuống
2021/04/28 Tâm Thanh Lương Nghe Tải xuống
2021/04/28 Thanh Tịnh Pháp Thân Phật Nghe Tải xuống
2021/04/28 Tịnh Hải Liên Tâm Nghe Tải xuống
2021/04/28 Tứ Hoằng Thệ Nguyện Nghe Tải xuống
2021/04/28 Quán Thế Âm Bồ Tát Nghe Tải xuống
2021/04/28 Kinh Di Đà - Âm Hải Triều Nghe Tải xuống
Ngày tháng Tên

行事曆

Designed by ACubeDT