GIỚI THIỆU

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

Tịnh Tông Học Hội Úc Châu

 

Tịnh Tông Học Hội Úc Châu chính thức thành lập vào năm 1995, thỉnh mời Hàn Quán Trưởng làm hội trưởng vĩnh cửu, Sư Phụ Thượng Nhân làm vĩnh cửu đạo sư. Dưới sự lãnh đạo của Sư Phụ Thượng Nhân, Hàn Quán Trưởng và chư vị Pháp sư, các vị cán bộ đã nỗ lực triển khai công việc của Hội, thêm vào đó sự phát tâm hộ trì đạo tràng của các đồng tu nên trải qua sự phát triển trong vài năm, Học Hội đã hình thành đạo phong sâu dày của chánh pháp, ngoài thời khóa cố định niệm Phật cộng tu và Tam Thời Hệ Niệm mỗi tuần thứ Năm và thứ Bảy, còn lấy việc hoằng dương giáo dục của Phật pháp, lưu thông pháp bảo kết thiện duyên rộng rãi, những việc làm này đã được đại chúng thập phương khẳng định và xem trọng.

Hội trưởng - Tịnh Không lão hòa thượng nhận thấy thế giới hiện tại chỉ chú trọng về mặt phát triển vật chất lại bỏ sót việc xây dựng về mặt tinh thần, mà việc xây dựng tinh thần là lấy nền tảng Từ Đường, Tông Miếu làm căn gốc, nên phát khởi nguyện vọng xây Từ Đường Bá Tánh, Phó Hội trưởng Pháp sư Ngộ Hạnh tuân hành lời giáo huấn của lão hòa thượng, trải qua nhiều năm sau cùng đã được thành lập Từ Đường Vạn Họ vào năm 2009.

Kỷ niệm đường tổ tiên vạn họ dân tộc Trung Hoa được xây dựng trong Học Hội, lấy nguyên tắc đơn giản thực dụng làm điểm chính yếu, ngoại hình kiến trúc theo phong cách của Úc Châu, bên trong đại điện trang nghiêm hùng vĩ, hiện đang thờ 23,864 bài vị các họ, là một kỷ niệm đường tổ tiên hoàn chỉnh nhất trên thế giới, đồng thời cũng có thờ tổng bài vị tổ tiên Úc Châu, để biểu hiện truyền thống ưu tú tri ân báo ân, kính cẩn việc tang lễ, tri ân tổ tiên nhiều đời. Đức hạnh lòng dân trở nên đôn hậu của dân tộc Trung Hoa. Trong kỷ niệm đường còn có niệm Phật đường, có thể dung nạp trên 100 vị đồng tu đến tinh tấn niệm Phật. Hoan nghênh đồng tu các nơi trên thế giới đến tham dự cộng tu cùng hưởng lợi lạc trong Phật pháp.

行事曆

Designed by ACubeDT