LỄ TRÀ TỲ

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ
Giác linh đài Đại lão Hòa thượng Tịnh Không (1927-2022)

 

Lễ Trà Tỳ Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng

Xem trên mạng  Bấm vào 

Tải File  Bấm vào

 

Lễ Trà Tỳ và Xá Lợi Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Xem trên mạng  Bấm vào

Tải File  Bấm vào

 

Một Bậc Cao Tăng Xuất Chúng Của Thời Đại

Xem trên mạng  Bấm vào

Tải File  Bấm vào

 

Ngài Là Phật Của Con

Xem trên mạng  Bấm vào

Tải File  Bấm vào

 

 

 

 

行事曆

Designed by ACubeDT