CỘNG TU NIỆM PHẬT

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

 

 

A. Công khóa mỗi sáng và tối: phương thức tự do niệm Phật

     - Buổi sáng : 5:30am ~ 7:00am

     - Buổi tối     : 7:00am ~ 8:30am

 

B. Cộng tu: niệm Phật theo địa chung, phổ Phật, làm Thất, Tam thời hệ niệm:

     - Thứ tư

        Niệm Phật theo địa chung :   7:00pm ~ 8:30pm 

     - Thứ năm

        Niệm Phật theo địa chung :    9:00am ~ 10:40am 

        Thượng cúng                     :  11:00am ~ 12:00noon

     - Thứ bảy

        Niệm Phật theo địa chung :   9:00am ~ 12:00noon 

        Tam thời hệ niệm               :   2:10pm Pháp Hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm

        Thời I                                  :   2:10pm ~ 4:10pm

        Thời II                                 :   4:10pm ~ 5:30pm    

        Thời III                                :   5:30pm ~ 7:10pm 

           

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

行事曆

Designed by ACubeDT