TINH TẤN PHẬT THẤT

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

 

HỘ THẾ TIÊU TAI BÁO ÂN TINH TẤN PHẬT THẤT

 

Mục đích của Phật thất là định trong 7 ngày khắc kỳ cầu chứng, đạt đến cảnh giới thù thắng không điên đảo của nhất tâm bất loạn. Đạo tràng đặc biệt trong tuần lễ sau cùng của Phật thất gia tăng thêm khóa trình (7 ngày tinh tấn Phật thất). Trong tuần này học viên cộng tu toàn diện tịnh khẩu, mỗi ngày truyền thọ Bát Quan trai giới và dùng phương thức quá đường để ăn sáng và ăn trưa, mỗi ngày niệm Phật theo địa chung 5 cây nhang (1 cây nhang = 1.5 đồng hồ), lạy Phật 300 lạy (tùy hỷ tham dự), hòa thượng chủ pháp khai thị, khóa trình rất nghiêm mật chất lượng.

 

Ngày tháng: TINH TẤN PHẬT THẤT TẠM NGƯNG

Nội dung: niệm Phật theo địa chung/ tùy hỷ thọ Bát Quan trai giới/ toàn diện tịnh khẩu

Hiện diện:

 

Hoan nghênh Đồng tu trong nước và hải ngoại tham gia

Nơi đăng ký: Văn phòng Tịnh Tông Học Hội Úc Châu 

Tel: 61-7-3273 1693

Tel: 61-7-3444 0000

 

Đăng ký Tinh Tấn Phật thất

(Bấm vào để tải)

行事曆

Designed by ACubeDT