ĐĂNG KÝ BÀI VỊ

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

Ý nghĩa việc lập bài vị

 

Mục đích lập bài vị là vì siêu độ vong linh, bài vị được lập trong niệm Phật đường xem như Vong linh có giấy thông hành vào Phật đường, họ cần có giấy thông hành này mới có thể vào để cùng đại chúng nghe kinh thính pháp, niệm Phật tu hành được Phật gia trì, siêu sanh Tịnh Độ, lìa khổ đạt vui, chuyển phàm thành Thánh, viên thành Phật đạo. Do đó vì Người quá cố hoặc oan gia trái chủ lập bài vị là một sự biểu hiện từ bi độ sanh.

Vong linh được siêu độ chính họ phải dụng công tu hành, ngoài ra Người siêu độ Vong linh nếu ngày thường có thể dụng công tu hành, tích công lũy đức đem công đức hồi hướng cho Vong linh, thì hiệu quả siêu độ sẽ càng thù thắng viên mãn hơn.

 

Điều cần biết khi đăng ký bài vị

 

- Bổn Hội trọn năm nhận đăng ký bài vị, không thu chi phí.

- Bổn Hội không có lập bài vị vĩnh viễn. Chia làm một năm bốn kỳ đăng ký, nghĩa là bài vị của mỗi một kỳ sẽ được thờ đến cuối khóa tu 49 ngày, sau khi hóa xong nếu muốn tiếp tục lập bài vị thì xin đăng ký lại.

- Ngày hóa bài vị là ngày viên mãn của mỗi kỳ Phật thất.

- Bấm vào để tải Đơn đăng ký bài vị, sao đó email đến Học hội enquiry@amtb-qld.org.

 

Trong thời gian dịch bệnh, Phật thất 4 mùa tạm ngưng hoạt động

Ngày hóa bài vị năm 2024:  03/02,  31/08

行事曆

Designed by ACubeDT